La metodologia es basa en quatre passes

1• preguntar

El facilitador fa una pregunta als participants, en forma de repte i aquests l’hauran de respondre mitjançant la construcció d’un model amb peces de Lego©.

 

2• Construir

Els participants elaboren els seus models amb les peces de Lego©. Quan els participants construeixen models concrets (metàfores en 3D) estan construint, al mateix temps, visions i connexions dins les pròpies ments i creen coneixement.

3• Compartir

Després de construir, els participants comparteixen els seus models i la història associada a la metàfora que representen. Aquesta forma de diàleg distribuït assegura que les visions i perspectives de tots els participants es comparteixin.

4• reflexionar

Després de compartir cadascun dels models el facilitador i els altres participants reflexionen sobre les explicacions que han sentit i fan preguntes sobre els models. “Reflexionar” implica fer preguntes sobre allò que es veu dels models, què signifiquen els diferents elements, etc.